ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1.Азиме Хамди Касим – директор

2.Лиляна Христова Кръстева – старши учител начален етап – класен ръководител на 1-4 клас

3.Емине Хюсеин Осман – старши учител начален етап – класен ръководител на 2-3 клас

4.Леман Ахмед Ахмед – старши учител прогимназиален етап – класен ръководител на 5-6 клас

5.Мерлин Зия Ахмед – учител прогимназиален етап – класен ръководител на 7 клас

6.Фериха Мехмедова Юсеин – учител прогимназиален етап – БЕЛ

7.Ирфан Ридван Юсеин – учител прогимназиален етап – ФВС

8.Нурсес Нааим Идриз – учител прогимназиален етап – ЦОУД нач. етап

9.Шенгюл Федаил Исмаил – старши учител прогимназиален етап ЦОУД прог. етап

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1.Ничай Лютфи Али – технически секретар

2.Махтюме Мюстеджеб Рашид – домакин/чистач

3.Айтен Басри Садула – хигиенист

4.Галина Иванова Иванова – готвач

5.Тунжер Амди Садула – огняр